Phòng thí nghiệm JOTON nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005

Announcement Date: 28/08/2012


Bộ KH&CN-VP Công nhận Chất lượng, thành viên của ILAC/APLAC MRA cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm JOTON đã được đánh giá phù hợp với ISO/IEC 17025:2005 , mã số VILAS 359.