Tập thể lao động xuất sắc năm 2009

Announcement Date: 04/02/2010

Ủy ban nhân dân Tp. HCM trao Giấy chứng nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2009