Tập thể lao động xuất sắc năm 2008

Announcement Date: 28/04/2009


Ủy ban nhân dân Tp. HCM trao Giấy chứng nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2008