Tập thể lao động xuất sắc năm 2010

Announcement Date: 24/02/2011


Ủy ban nhân dân Tp. HCM trao Giấy chứng nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”