Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

Announcement Date: 28/02/2012


Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. HCM trao Giấy chứng nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2011”