Thương hiệu Việt bền vững năm 2012

Announcement Date: 13/08/2012


Liên hiệp các Hội KH & KT Việt nam trao Giấy chứng nhận thương hiệu Joton Paint của Công ty CP L.Q Joton đạt giải thưởng 100 thương hiệu Việt bền vững năm 2012