Top Ten ngành hóa chất 2008

Announcement Date: 09/09/2008


Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam trao Giấy chứng nhận sơn công nghiệp Epoxy đạt giải Top Ten ngành hóa chất 2008