Top Ten ngành hóa chất 2009

Announcement Date: 04/01/2009

Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam trao Giấy chứng nhận Thương hiệu sơn JOTON đạt giải Top Ten ngành hóa chất 2009