Mô tả tính toán

Loại không gian
Chọn khu vực
Tổng diện tích cần sơn
Chọn sản phẩm
Loại không gian
Chọn khu vực
Loại dự án
Thông tin cửa, cửa sổ (nếu có)
Tổng diện tích cần sơn: 0 m2
Đề xuất : 1 lớp sơn lót + 2 lớp sơn phủ
Chọn sơn lót
Chọn sơn phủ
Đề xuất : 2 lớp sơn lót + 2 lớp sơn phủ
Chọn sơn lót
Chọn sơn phủ
Đề xuất : 2 lớp bột bả + 1 lớp sơn lót + 2 lớp sơn phủ
Chọn bột trét
Chọn sơn lót
Chọn sơn phủ