SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®CONC 1 – 2 40 µm 8.0 – 10.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®EPO 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®EPO 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®BITUM 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®307

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 70 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY® 2 70µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®TAR (brown) 2 200 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA® TAR (black) 2 200 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn  lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn phủ:  JONA®CHLORUB 2 100 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn  lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 80 µm 7.0– 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

Lưu ý: Sau khi sơn cần thông gió để sơn khô tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và súc rửa bồn đến khi không còn mùi vị trước khi chứa nước uống.

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm:  JONA®INT 2 200 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
 JONES®ZINC-S 1 30 µm 3.0– 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®401

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 30 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Putty mastic: JOTON®WEPO 1 0.7 mm 0.8 – 1.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Sơn  lót: JONES®WEPO 1 – 2 30 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Sơn phủ:  JONA®WEPO 2 80 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp Nước sạch

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®SEALER 1 100 µm 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®404
Sơn đệm: JONES®MOTAR 1 2 mm 0.25m2/kg/lớp 2mm JOTHINNER®404
Sơn phủ:  JONA®PU 2 80µm 7.0– 9.0m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 70 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL 2 70 µm 5.5 – 6.05 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

Sơn boong tàu, sàn tàu, phòng máy …

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®AC 2 90 µm 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JONA®CHLORUB 2 100 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306

Mạn có mớm nước thay đổi

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JOTO®LOG 1 35 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JOTO®6 2 160 µm 3.0 – 4.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JOTO®LOG 1 35 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JOTO®12 2 160 µm 3.0 – 4.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®AC 1 45 µm 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JOTO®24 2 150 µm 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 35 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 50 mm 3.0 –  4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO 1 50µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES® ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 150 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 60 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES® ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/ lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
hoặc
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 70 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMY®ENAMEL 2 70 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 70 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY® 2 70 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 150 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 60 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

 

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 30 µm 3.0 -6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®401

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn lót: JIMMY®ENAMEL 1 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB 2 100 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
Sơn phủ: JONA®PU 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
hoặc
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn phủ: JONA®CHLORUB 2 100 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
Sơn phủ: JONA®PU 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

 

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 – 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO 2 60 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 – 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB 2 75 µm 3.7 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
Sơn phủ: JONA®PU 2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SPPRIMER® 2 35 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn đệm: JIMMYONES®ENAMEL 2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp 2mm JOTHINNER®180
hoặc
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-P 2 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn đệm: JIMMYONES®ENAMEL 2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp 2mm JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®TAR (black) 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®BITUM 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®307

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn  đệm: JONA®INT  2 200 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO  1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300


 

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 – 2 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 70 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL 2 70 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®TAR (black) 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 30 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn phủ: JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO 2 80 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

Lưu ý: Khi sơn cần thông gió, để sơn khô hòan toàn tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và xúc rửa bồn đến khi không còn mùi, vị trước khi chứa nước uống.

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 30 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®TAR (brown) 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®TAR (black) 1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JOTO®24 1 75 µm 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 30 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®TAR  1 100 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JOTO®24 1 75 µm 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL 2 70 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®BITUM 2 200 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®307