JOTON®

Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất JOTON® được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền,  thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn.
Xem thêm

J-PLUS®

J-PLUS® là bột bả tường gốc xi măng pooclăng, dùng để cải thiện bề mặt vữa trát bên ngoài trước khi sơn trang trí. J-PLUS® được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa và vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD. J-PLUS® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Bê tông, xi măng
Tính năng sản phẩm Cải thiện bề mặt vữa trát bên ngoài trước khi sơn trang trí.
Xem thêm

SP. FILLER®

Bột trét (bả) tường cao cấp SP. FILLER® dùng cho nội thất của L.Q JOTON được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. SP. FILLER® giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền. Thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bê-tông, xi-măng. Bột trét (bả) tường cao cấp SP. FILLER® được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2003.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bê-tông, xi-măng
Tính năng sản phẩm Sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn.
Xem thêm

FO - PLUS®

Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất FO - PLUS® được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền,  thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn.
Xem thêm

S. PLUS®

S-PLUS® là bột bả tường gốc xi măng pooc - lăng do L.Q JOTON sản xuất, dùng để cải thiện bề mặt vữa trát bên trong nhà trước khi sơn trang trí. S-PLUS® giúp cho lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền; Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn; Tăng độ bám dính kết cấu. S-PLUS®được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa và vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.  S-PLUS®phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra), do Công ty Khá Hà độc quyền phân phối.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, Bê tông
Tính năng sản phẩm Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn; Tăng độ bám dính kết cấu
Xem thêm

ANGEL®

Bột trét tường cao cấp dùng cho nội thất ANGEL® được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền, thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, Bê tông
Tính năng sản phẩm Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn.
Xem thêm

BT.3®

Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất BT.3® được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền, thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn.
Xem thêm

X.PLUS®

X-PLUS là bột bả tường gốc xi măng pooc lăng do công ty cổ phần L.Q JOTON, dùng để cải thiện bề mặt vữa trát bên trong trước khi sơn trang trí. X-PLUS giúp cho lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền; Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn; Tăng độ bám dính kết cấu .X-PLUS đạt TCVN7239:2014 và QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn; Tăng độ bám dính kết cấu
Xem thêm

JOLIA®

Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất JOLIA® được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền,  thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn
Xem thêm

BENTIN® PLUS

Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất BENTIN® PLUS được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền,  thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn.
Xem thêm

JOTON® GYP

Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất JOTON® GYP được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền,  thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Hồ vữa, bêtông, xi măng.
Tính năng sản phẩm Giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền, thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng.
Xem thêm