Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Phù hợp Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5551:2008

Phù hợp Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5659:2008

Phù hợp Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003

Phù hợp Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5962:2003

Sơn Nhũ tương Phù hợp Quy chuẩn công nghiệp quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Bột trét (bả) tường Phù hợp Yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7239:2014

Chứng nhận xanh sơn NANO GREEN SHIELD EXT

Chứng nhận xanh sơn NANO GREEN SHIELD INT