JOTHINNER®300

JOTHINNER®300 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®EPO
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®301

JOTHINNER®301 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-R
Bề mặt vật liệu: Kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®302

JOTHINNER®302 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®TAR
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®303

JOTHINNER®303 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®INT
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®305

JOTHINNER®305 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES® EPO, JONES® CONC
Bề mặt vật liệu: Bê tông
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®308

JOTHINNER®308 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-P
Bề mặt vật liệu: Kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm